W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nazywanych w skrócie RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o Polityce Prywatności w firmie Fortis Maciej Mickiewicz.

  1. Firma Fortis Maciej Mickiewicz  przetwarza informacje z wiadomości  otrzymanych w formie elektronicznej oraz  ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, w tym z internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.
  2. Administratorem Państwa oraz syna/córki/podopiecznego danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panią/Panem umowy,  jest: Fortis Maciej Mickiewicz, ul. Środkowa 24, 05-092 Izabelin Dziekanówek, NIP 531 102 23 25,  e-mail: poczta.fortis@gmail.com
  3. Państwa oraz  syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Państwa oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

4.1 uzyskania przez Państwa od Administratora  oferty świadczonych usług. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w zgłoszeniu i formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości,

4.2 realizacji umowy zawartej z Państwem na podstawie wysłanego przez Państwa zgłoszenia i otrzymania  potwierdzenia przesłanego zgłoszenia przez Fortis Maciej Mickiewicz.,

4.3 realizacji zadań programowych Fortis Maciej Mickiewicz,  

4.4 komunikacji z Państwem oraz synem/córką/podopiecznym podczas: szkoleń, obozów, kursów, webinariów, rejsów, itp.

4.5 świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. rejestracji konta użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo; 

4.6 obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Państwa do Administratoraza pośrednictwem zgłoszenia i formularza kontaktowego,  wiadomości przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms oraz połączeń głosowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo. Administrator przetwarza dane osobowe Państwa wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Pani/Pan podał/a je dobrowolnie w treści wiadomości.

4.7 wchodzenia w interakcje z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych,

4.8 dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,

4.9 ewentualnego dochodzenia wobec Państwa roszczeń wynikających z  zawartej umowy,

4.10 marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.

5. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez Fortis Maciej Mickiewicz programu rejsów, obozów i szkoleń.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez  usług przez Fortis Maciej Mickiewicz. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody firma Fortis Maciej Mickiewicz nie będzie mogła się   skontaktować z Państwem  w celu przedstawienia Państwu  aktualnej oferty czy wysłania wiadomości mailowej. 

7.  Państwa oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z Administratorem  przy realizacji zadań programowych Fortis Maciej Mickiewicz. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,  informatyczne, szkoleniowe, online.

8. Państwa oraz  syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa do  czasu cofnięcia zgody, w celach:

8.1.  wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w zajęciach programowych,

8.2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych,

8.3  statystycznych, edukacyjnych i marketingowych.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa oraz  syna/córki/podopiecznego danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu  prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:

9.1 prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

9.2 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan za zasadne, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego, narusza przepisy RODO. 

10. Informujemy, że nie został powołany  Inspektor Danych Osobowych – w sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fortis Maciej Mickiewicz,  ul. Środkowa 24, 05-092 Izabelin Dziekanówek, lub mailowo: poczta.fortis@gmail.com 

11. Administrator przetwarza Pani/Pana oraz  syna/córki/podopiecznego dane osobowe ręcznie i w zakresie, w jakim zostały one udostępnione osobiście lub są udostępniane przez źródła publicznie dostępne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. Jeśli Pani/Pana oraz  syn/córka/podopieczny nie chcą, aby Pani/Pana oraz  syna/córki/podopiecznego dane osobowe były przez nas używane w celach marketingowych , prosimy o informację: NIE WYRAŻAM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH.  Brak informacji o nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych marketingowych  będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie z adresu mailowego: poczta.fortis@gmail.com informacji marketingowych, szkoleniowych,  handlowych oraz innych informacji związanych z działalnością  firmy Fortis Maciej Mickiewicz.

14. ​Administratorem strony internetowej   https://szkolazeglarkafortis.pl jest Fortis Maciej Mickiewicz.  Strona internetowa korzysta z plików cookies. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

15. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w Państwa urządzeniach końcowych, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Państwa urządzenia lub oprogramowania.

16. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa  urządzeniu końcowym. Użytkownicy strony internetowej https://szkolazeglarkafortis.pl  mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Państwa urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

17. Użytkownicy strony internetowej  https://szkolazeglarkafortis.pl    mogą dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

18. Użytkownik ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień  dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

19. Pozostawienie przez Państwa niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na Państwa urządzeniu.