ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.


Rozporządzenie określa przepisy żeglugowe normujące szczegółowy sposób oznaczania statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach, sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych, a także sposoby oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych, wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

Czytaj dalej……

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Rozporządzenie określa:

1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych;

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;

3) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;

4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej.

Czytaj dalej…

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r.

 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

Czytaj dalej….

USTAWA O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21.12.2000 r

1. Ustawa reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego, zwanych dalej „śródlądowymi drogami wodnymi”.

2. Ustawa określa:

1) organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje;

2) warunki uprawiania żeglugi;

3) zasady prowadzenia rejestru administracyjnego i wykonywania pomiaru statków;

4) wymagania bezpieczeństwa żeglugi;

5) zasady klasyfikacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych;

5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;

5b) zasady prowadzenia bazy danych statków;

6) zasady wykonywania pilotażu;

7) postępowanie w razie wypadku żeglugowego; 8) przepisy karne.

Czytaj dalej……

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 11 maja 2007 r.

1. Ustawa reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego, zwanych dalej „śródlądowymi drogami wodnymi”.

2. Ustawa określa:

1) organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje;

2) warunki uprawiania żeglugi;

3)zasady prowadzenia rejestru administracyjnego i wykonywania pomiaru statków;

4) wymagania bezpieczeństwa żeglugi;

5) zasady klasyfikacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych;

5a)zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;

5b) zasady prowadzenia bazy danych statków;

6) zasady wykonywania pilotażu;

7) postępowanie w razie wypadku żeglugowego;

8)przepisy karne.

Czytaj dalej…….

USTAWA O REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

  1. Jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
    Jacht – należy rozumieć, jako jacht rekreacyjny oraz komercyjny w tym skuter wodny, jednostkę pływającą służącą do celów mieszkalnych (hauseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego.
  2. Jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. Jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
  4. Wszystkie osoby, które posiadają zarejestrowane w/w na zasadach obowiązujących do 31.07.2020 r. jednostki, muszą dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.
  5. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

  1. Jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. Jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. Deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca

Czytaj dalej……

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.
Sprawdzaj aktualne przepisy w Delegaturach Urzędu Żeglugi Śródlądowej:
Wielkie Jeziora Mazurskie – Delegatura w Giżycku,
Zalew Zegrzyński – Delegatura w Warszawie,
Jezioro Jeziorak- Delegatura w Gdańsku.

Pobierz przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów…….
Czytaj dalej…..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

 Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb przeprowadzania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie;

2)wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie;

3) wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

Czytaj dalej……

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej, odpowiedzialność kapitana jachtu, wymagania w środki ratunkowe.

Czytaj dalej….

WODY POLSKIE. Sprawdzaj komunikaty nawigacyjne dotyczące miejsca gdzie planujesz realizować swój rejs.

Sprawdź komunikaty nawigacyjne w odpowiedniej RZGW………..